Disclaimer

De toegang tot de informatie op deze website is kosteloos, doch houdt de aanvaarding in door de gebruiker ervan van de hiernavolgende voorwaarden.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient op haar juistheid te worden te worden nagegaan bij de bevoegde entiteit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. De gebruiker van deze site is niet gemachtigd om gelijk welke infomatie, programmatuur, producten of diensten die werden bekomen vanaf deze website te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de bevoegde entiteit van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij kan in geen geval tegenover wie dan ook, op rechstreeks of onrechtsreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebuiker.

De links naar andere sites houdt geen enkel akkoord in met de inhoud van deze sites en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat van die sites wordt gemaakt.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is niet verantwoordelijk voor de meningen geuit door anderen dan haar personeelsleden in discussiegroepen, informatiegroepen, forums en dergelijke.

Disclaimer e-mails

De inhoud van onze e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor het gebruik door de geadresseerde personen.
Indien u per vergissing e-mails ontvangt, gelieve deze e-mails en hun toegevoegde bestanden te vernietigen. Kopieren, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhouden en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden. De inhoud van de e-mails en de toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbindt niet noodzakelijk de OVAM tenzij dit bevestigd wordt d.m.v. een terzake geldig ondertekend document van de OVAM.

Wij bevestigen dat de e-mails en hun toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op computervirussen wat niet garandeert dat ze volledig vrij zijn van computervirussen.

Bescherming van persoonsgegevens

De OVAM hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de portaalsite beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De OVAM geeft u daarbij de volgende garanties :

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on- line te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren.
 • De OVAM treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

De website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Informatie aangaande de gegevensstromen die door OVAM worden gebruikt

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij maakt voor de uitvoering van de haar door het Bodemdecreet taken opgelegd in het Bodemdecreet gebruik van verschillende externe gegevensbanken. 

Hieronder staat opgelijst welke gegevens gebruikt worden voor welke doeleinden:

a) Gegevens van de Algemene Administratie voor Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën:

De basis van elk bodemdossier is het kadastraal perceel. Bodemattesten, conformverklaringen en eindverklaringen worden op basis van dit kadastraal perceel afgeleverd.
Gegevens van de dienst AAPD worden gebruikt ter identificatie en lokalisatie van elementen van een bodemdossier.
Het gaat om volgende gegevens :

 • De Identificatie van de / het kadastra(a)l(e) perce(e)l(en)
  De identificatie zoals gekend bij de AAPD en gevormd door de opeenvolging van volgende gegevens:
  • de kadastrale afdeling
  • de sectie
  • het grondnummer
  • het bisnummer
  • de letter-exponent
  • het cijfer-exponent, en
  • het partitienummer
 • De identificatie van de Eigenaar aan de hand van het nummer van het Rijksregister en het KBO-nummer
 • De zakelijke rechten van de eigenaar, met inbegrip van:
  • het type van het zakelijk recht;
  • het proportioneel aandeel van de eigenaar in dat recht.
 • De oppervlakte van het kadastraal perceel zoals opgenomen in de kadastrale legger en uitgedrukt in een oppervlakte maat
 • De geografische ligging van het perceel. Dit is de situering van perceel overeenkomstig het liggingsadres en de Grafische voorstelling op basis van het kadastraal plan: Wat het liggingsadres betreft is dit de Nis code voor de gemeente – het postnummer – de gemeentenaam– straatnaam – huisnummer. Bij onbebouwde percelen is dat de lokale plaatsnaam
 • De datum van de constellatie. Dit is de datum waarop de voorgaande gevraagde gegevens - die in hun onderlinge relatie op zich een constellatie uitmaken - van toepassing zijn
 • De datum / data van de wijziging(en) van de constellatie

Machtiging: FO Nr 08/2016 van 17 maart 2016

b) Gegevens van het Rijksregister:

Bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister worden gebruikt met het oog op een correcte en kwaliteitsvolle invulling van de haar opgelegde taken en verplichtingen in het kader van het bodemdecreet, zoals het:

 • afleveren van ambtshalve bodemattesten aan eigenaars en gebruikers,
 • het vaststellen van eventuele saneringsplichtigen,
 • het in kennis stellen van eigenaar en gebruiker van een bodemsaneringsproject,
 • het afleveren van conformverklaringen aan eigenaar en gebruiker na goedkeuring van een bodemsaneringsproject en
 • het afleveren van eindverklaringen aan eigenaar en gebruiker nadat de saneringswerken zijn uitgevoerd.

De OVAM vraagt deze gegevens op gebruikmakend van de kadastrale gegevens bekomen van AAPD (zie a) en het bijhorende Rijksregisternummer. Het Rijksregisternummer zal gebruikt worden om de koppeling te maken tussen de kadastergegevens afkomstig van de FOD Financiën ( de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie AAPD ) en de persoonsgegevens van het Rijksregister.
Het gaat om volgende gegevens :

 • Naam en voornamen
 • Geslacht
 • Hoofdverblijfplaats
 • Datum van overlijden

Machtiging: RR Nr 24/2015 van 22 april 2015

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De OVAM beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan.
De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
De OVAM aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.